Πρόγραμμα Σπουδών

Η βαρύτητα των μαθημάτων των δύο εξαμήνων ποσοτικοποιείται με Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ), στα πλαίσια του ECTS: European Credit Transfer System.

Οι ΠΜ είναι συνολικά 90 για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και επιμερίζονται σε 30 ανά εξάμηνο σπουδών και 30 στη Μεταπτυχιακή Διατριβή. Από τα τέσσερα μαθήματα του 1ου εξαμήνου, δύο έχουν 8 ΠΜ το καθένα και τα άλλα δύο 7 ΠΜ. Ολα τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου έχουν 6 ΠΜ το καθένα.