Μεταπτυχιακή εργασία - Απονομή και βαθμός ΜΔΕ

Ο χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Εργασίας καθορίζεται από την ημερομηνία λήξης της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και ολοκληρώνεται κατ΄ελάχιστον τρεις μήνες μετά. Εάν η μεταπτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί εντός του τριμήνου, μπορεί να συνεχιστεί κατά το επόμενο έτος. Η εξέταση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων, από τριμελή επιτροπή που περιλαμβάνει τον επιβλέποντα και ορίζεται από την ΕΔΕ. Βαθμός προαγωγής: 5,5.

Η μεταπτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα, και περιλαμβάνει οπωσδήποτε περίληψη 1-2 σελίδων στην ελληνική και αγγλική.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για το ΔΜΣ είναι 2 χρόνια, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ (δηλαδή χωρίς την παρακολούθηση των - μη παράλληλων - προαπαιτούμενων).

Σε κάθε περίπτωση για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται ο προαγωγικός βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα  και στη μεταπτυχιακή εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της διετίας, ο ΜΦ παίρνει απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων και αποχωρεί.

Μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο καταρτίζεται από το γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών των Διοικητικών Υπηρεσιών (Γραμματειών) του Τμήματος/Σχολής των Υ.Δ. ή του συντονίζοντος Τμήματος/Σχολής για τους ΜΦ, πίνακας αποφοιτούντων που περιλαμβάνει όσους ολοκλήρωσαν κατά το λήξαν ακαδημαϊκό έτος τις υποχρεώσεις μαθημάτων για ΠΜΜΣ ή τις συνολικές υποχρεώσεις του ΔΠΜΣ για το ΔΜΣ, στους οποίους και απονέμεται ο σχετικός τίτλος σπουδών.

Ο γενικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των μεταπτυχιακών μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας, όπου η τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε 5 διδακτικές μονάδες.

Σχετικοί Σύνδεσμοι