Ανακοινώσεις

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015
Σεμινάρια Υπολογιστικής Μηχανικής - 1o σεμινάριο: Δευτέρα, 7/12/2015, 5:00 μμ

Με βασικό σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών για το “τοπίο” και τις  εξελίξεις, εντός και εκτός ΕΜΠ, στον τομέα της έρευνας και των εφαρμογών της Υπολογιστικής Μηχανικής, οργανώνεται σειρά σεμιναρίων.

Τα σεμινάρια θα γίνονται, κατά κανόνα, ημέρα Δευτέρα.

Το 1ο σεμινάριο θα γίνει τη Δευτέρα, 7/12/2015.

Ομιλητής:             Χ. Κυρανούδης, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τίτλος:                 Υπολογιστική Διακριτή Αριστοποίηση και Εφαρμογή σε Προβλήματα Εφοδιαστικής Διαχείρισης

Περίληψη:          Η διακριτή αριστοποίηση αφορά την εύρεση αποτελεσματικών υπολογιστικών μεθοδολογιών για την προσέγγιση της λύσης προβλημάτων αριστοποίησης που η ακριβής τους λύση (εντοπισμός παγκόσμιου άριστου) είναι πρακτικά αδύνατη. Τα προβλήματα αυτά είναι σημαντικά από την εμπορική τους πλευρά καθώς αποτελούν την καρδιά της καθημερινότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών που έχουν στόχο να συντονιστούν οι μονάδες παραγωγής (βιομηχανία), οι προμηθευτές, οι μονάδες αποθήκευσης και τα καταστήματα διάθεσης (λιανικής), έτσι ώστε τα εμπλεκόμενα προϊόντα να παράγονται και να διανέμονται  γρήγορα, στις σωστές ποσότητες, και στους σωστούς προορισμούς. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του κόστους της παραγωγής και της διανομής του προϊόντος, καθώς και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες. Εκτός από το τεράστιο πρακτικό ενδιαφέρον, αξιοσημείωτο είναι και το επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η επίλυση των σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ανάλυση των διαδικασιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Δυστυχώς, οι ακριβείς μαθηματικοί αλγόριθμοι που εμπλέκονται στην επίλυση αυτών των δύσκολων προβλημάτων (δρομολόγηση στόλου οχημάτων, πακετοποίησης πολλών διαστάσεων, χωροθέτησης και χωροδιάταξης μονάδων, χρονικού προγραμματισμού παραγωγής κλπ) αποτυγχάνουν να λειτουργήσουν, είτε επειδή στις περιπτώσεις επίλυσης των μεγάλης κλίμακας προβλημάτων (τα οποία αποτελούν και τις ρεαλιστικές περιπτώσεις προβλημάτων) δεν μπορούν να δώσουν λύσεις εντός λογικών χρονικών ορίων (εξαιτίας της εκθετικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα), είτε επειδή τα προβλήματα αυτά χαρακτηρίζονται από διαφόρων ειδών περιορισμούς που δεν είναι δυνατό να αναπαρασταθούν από κάποιο μαθηματικό πρότυπο. Η λύση στο πρόβλημα αυτό δίδεται με τη χρήση μεταευρετικών αλγορίθμων, οι οποίοι αποτελούν ένα σύνολο καθορισμένων στρατηγικών με βάση το υπό εξέταση πρόβλημα, των οποίων ο στόχος είναι η εύρεση μια εξαιρετικής λύσης του προβλήματος, εμπλέκοντας υπολογιστικό χρόνο που κινείται σε λογικά πλαίσια. Οι μεταευρετικοί αλγόριθμοι είναι υψηλού επιπέδου υπολογιστικές διαδικασίες οι οποίες καθοδηγούν και τροποποιούν τη λειτουργία υποδεέστερων ευρετικών αλγορίθμων, χρησιμοποιώντας διαφορετικών τύπων στρατηγικές. Οι στρατηγικές αυτές εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μία δυναμική ισορροπία ανάμεσα στην αξιοποίηση του ιστορικού της πορείας της υπολογιστικής έρευνας και στην εξερεύνηση του χώρου των λύσεων. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας έχει ως αποτέλεσμα αφενός τον άμεσο προσδιορισμό των περιοχών με υψηλής ποιότητας λύσεις και αφετέρου την αποφυγή της κακής χρήσης υπολογιστικού χρόνου σε περιοχές που είτε έχουν ήδη εξερευνηθεί είτε δεν παρέχουν υψηλής ποιότητας λύσεις.

Χρόνος/τόπος:      Δευτέρα, 7/12/2015, ώρα 5:00-6:00 μμ
                             Κτήριο Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αιθ. Κουμούτσου

 

O Διευθυντής του ΔΠΜΣ "Yπολογιστική Μηχανική"

Aνδρέας Γ. Μπουντουβής