Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013
Παράδοση και εξέταση μεταπτυχιακής εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι οι ημερομηνίες παράδοσης και εξέτασης των μεταπτυχιακών εργασιών έχουν ως ακολούθως:

Λήξη κατάθεσης μεταπτυχιακής εργασίας στους
Επιβλέποντες Καθηγητές                                        : 12/02/2013

Λήξη κατάθεσης ενός αντιτύπου μεταπτυχιακής
εργασίας στη Γραμματεία της Σχολής                   : 15/02/2013

Περίοδος εξέτασης μεταπτυχιακών εργασιών    : 27/02/2013-06/03/2013

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα περατώσουν τις σπουδές τους πρέπει, προκειμένου να εκδοθεί το δίπλωμα τους, να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.      Αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία).
2.      Υπεύθυνη Δήλωση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία).
3.      Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του ΕΜΠ (περί μη εκκρεμότητας).
4.      Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη (περί κατάθεσης ΜΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
5.      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
6.      Μία (1) φωτογραφία.
7.      Οι αιτούντες οφείλουν επίσης να παραδώσουν το φοιτητικό εισιτήριο, την κάρτα σίτισης και το βιβλιάριο ασθενείας .