Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης μεταπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ στην Ελλάδα και το εξωτερικό με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης, καταληκτική ημερομηνία 12/9/2013

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", - Οριζόντια Πράξη.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.